افق روشن
www.ofros.com

سمینار "جامعه شناسی انتقادی و انقلاب اکتبر" در برلین

با شرکت هما پنداشته، ناصر پایدار و دکتر فرشید فریدونی

انجمن "پژوهش جنبش های اجتماعی                                                                          دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵ - ۱۸ ژوئیه ۲۰۱٦

سمینار "جامعه شناسی انتقادی و انقلاب اکتبر" در برلین با شرکت هما پنداشته، ناصر پایدار و دکتر فرشید فریدونی به دعوت انجمن "پژوهش جنبش های اجتماعی ایران" در تاریخ ۱۰ جولای ۲۰۱٦ برگزار شد.

مارکس یا لنین؟ ـ نقدی بر آگاهی تئوریک و پراتیک سیاسی

*************

راهبرد لنینی مبارزه ی طبقاتی و جنبش کارگری جهانی