افق روشن
www.ofros.com

سمینار "جامعه شناسی انتقادی و انقلاب اکتبر" در برلین

با شرکت هما پنداشته، ناصر پایدار و دکتر فرشید فریدونی

انجمن "پژوهش جنبش های اجتماعی                                                               پنجشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۹٦ - ۲٧ آوریل ۲۰۱٧

فرشید فریدونی: کار مولد و حاکمیت اجتماعی ـ گفتگویی پیرامون برخی از آثار رفیق ناصر پایدار

سمینار "جامعه شناسی انتقادی و انقلاب اکتبر" در برلین با شرکت هما پنداشته، ناصر پایدار و دکتر فرشید فریدونی به دعوت انجمن "پژوهش جنبش های اجتماعی ایران" در تاریخ ۱۰ جولای ۲۰۱٦ برگزار شد.

مارکس یا لنین؟ ـ نقدی بر آگاهی تئوریک و پراتیک سیاسی

*************

راهبرد لنینی مبارزه ی طبقاتی و جنبش کارگری جهانی

جنبش کارگری و رویکرد لغو کار مزدی