افق روشن
www.ofros.com

دیالکتیک گوهر و سوژه ـ تحزب لنینیستی یا خودآگاهی پرولتاریا؟

باز پس گیری سوسیالیسم علمی از وانمودهای آن

انجمن "پژوهش جنبش های اجتماعی ایران"                                                              شنبه ١۲ خرداد ۱۳۹٧ - ۲ ژوئیه ۲۰۱٨

سمینار "بحران و فراروی از بحران مارکسیسم" در برلین با شرکت امین قضائی و دکتر فرشید فریدونی به دعوت انجمن "پژوهش جنبش های اجتماعی ایران" در تاریخ ۲٧ مه ۲۰۱٨ برگزار شد

***********

باز پس گیری سوسیالیسم علمی از وانمودهای آن