افق روشن
www.ofros.com

"سمینار "مارکس و تئوری ارزش اضافی


پژوهش جنبش های اجتماعی                                                                                سه شنبه ٢٧ تیر ۱۳۹٦ - ۱٨ ژوئیه ۲۰۱٧

سمینار "مارکس و تئوری ارزش اضافی" در برلین با شرکت هما پنداشته، اردشیر مهرداد و دکتر فرشید فریدونی به دعوت انجمن "پژوهش جنبش های اجتماعی ایران" در تاریخ ١٦ جولای ٢٠١٧ برگزار شد.

سرمایه ـ تئوری بحران اقتصادی یا پراکسیس فراروی از فلسفه؟

*************

شهر: سرمایه و کار

*************

شهر: بازسازی نیروی کار در سرمایه داری معاصر و مبارزه ی طبقاتی

سمینار "زیست شهری و نبرد طبقاتی" در برلین با شرکت هما پنداشته، اردشیر مهرداد و دکتر فرشید فریدونی به دعوت انجمن "پژوهش جنبش های اجتماعی ایران" در تاریخ ٢١ ژوئن ۲۰۱۵ برگزار شد.