افق روشن
www.ofros.com

(مارکس در سوهو (بازگشت مارکس


برنامه تلویزیونی کادر                                                                                    دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹٢

مارکس در سوهو (بازگشت مارکس)

نمایشنامه تاریخی در یک پرده

نویسنده: هوارد زین | اجرا: برایان جونز | برگردان فارسی: تراب حق شناس و حبیب ساعی

کارگر تی وی