افق روشن
www.ofros.com

گفتگو با صالح مسلم رهبر مشترک حزب دمکراتیک کردستان سوریه


تلویزیون برابری                                                                                             یکشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۵ - ۱۳ نوامبر ۲۰۱٦

گفتگوی بهرام رحمانی با صالح مسلم رهبرمشترک حزب دمکراتیک کردستان سوریه پیرامون مواضع این حزب نسبت به تحولات منطقه. این برنامه با همکاری و ترجمه بهروز خباز همراه بوده است.