افق روشن
www.ofros.com

گفتگو با محمد قراگوزلو درباره کتابِ کیفرخواستِ دستمزد


تلویزیون برابری                                                                                                   پنجشنبه ٧ تیر ۱۳۹٧ - ۲٨ ژوئن ۲۰۱٨


گفتگوی آرش کمانگر با دکتر محمد قراگوزلو درباره کتابِ کیفرخواستِ دستمزد

تلویزیون برابری خرداد ۱۳۹۷ - در این برنامه پیرامون جدیدترین کتاب محمد قراگوزلو در ایران (نویسنده، تحلیلگر سوسیالیست و استاد سابق دانشگاه) با عنوان: کیفرخواست دستمزد (سلسله مباحثاتی درباره جنبش افزایش دستمزد) گفتگو می کنیم و با اشاره به برخی آمارها و فاکت ها در ایران و جهان به نقد توجیهات ااقتصاددانان حامی سرمایه داری و نیز برخی "چپ ها " می پردازیم که تعیین حداقل دستمزد کارگران را صرفا بر مبنای نرخ تورم رسمی قبول دارند.