افق روشن
www.ofros.com

مصاحبه با محمود صالحی و پروین اشرفی


کانال تلویزیونی چشم انداز                                                                                     دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹٢

کانال تلویزیونی چشم انداز
برنامه ای از تلویزیون اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور
بخش اول : نگاهی به وضعیت کارگران زندانی در ایران
میهمان برنامه : محمود صالحی از فعالین سرشناس جنبش کارگری در ایران
بخش دوم : رویدادهای اخیر در مصر و جایگاه زنان
میهمان برنامه : پروین اشرفی - فعال سیاسی اجتماعی چپ