افق روشن
www.ofros.com

صدائی زیر پوست شهر


چريكهای فدايی خلق                                                                                                یکشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۲ مه ۲۰۱٦

صدائی زیر پوست شهر، فیلمی است مستند از شرایط جامعه ایران قبل از جنبش ٨٨ و عملکردهای توده های زحمتکش و ستمدیده در جریان این جنبش. این فیلم همچنین ترفندهای ریاکارانه و وحشیگری نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی را نیز درمقابل چشم بیندگان قرار می دهد. با توجه به تبليغات رياکارانه جمهوری اسلامی در رابطه با انتخابات ٧ اسفند ماه 94 ديدن اين فيلم به بينده جهت درک سير واقعيت ها در ايران و مغرضانه بودن تبليغات فريبکارانه سازشکاران کمک می کند. براين اساس چريكهای فدايی خلق ديدن اين فيلم را به هموطنان گرامی توصيه می كنند.