افق روشن
www.ofros.com

در ورای ماسک کارگران معدن


چریکهای فدایی خلق ایران                                                                                     یکشنبه ١٩ آذر ١٣٩١

در ورای ماسک کارگران معدن - جلوه ای از مبارزات کارگران یکی از معادن اسپانیا

با زیر نویس فارسی از چریکهای فدایی خلق ایران