افق روشن
www.ofros.com

کوبانی، سنگر مقاومت


صدیق اسماعیلی                                                                                                   شنبه ١٢ مهر ۱۳۹۳

حمله داعش به مناطقی از کردستان و عدم مقاومت نیروهای پیشمرگ در نواحی "شنگال و مخمور" و اوضاع فاجعه باری که به مردم این منطقه تحمیل شد در همان حال نشان داد که مردم کردستان تحت رهبری احزاب حاکم تا چه اندازه بی دفاع و ضربه پذیر هستند. اما راە دیگری هست، راە مقاومت و ایستادگی، راە تکیه زدن بە ارادە توده ها، راە سازمان دادن نیرو و امکانات خود، راە کوبانی.