افق روشن
www.ofros.com

موسیقی و ادبیات پیشرو پس از انقلاب مشروطیت

از محلۀ نوبر تا مهرآباد جنوبی

هنر و سیاست آوانگارد                                                                                 چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ - ۹ سپتامبر ۲۰۲۰


موسیقی و ادبیات پیشرو پس از انقلاب مشروطیت


*************

نگاهی به اسطورهٔ دوقطبی حیدرخان عمواوغلی - سلطانزاده

*************

از محلۀ نوبر تا مهرآباد جنوبی

آوادیس سلطانزاده و فرقه کمونیست ایران