افق روشن
www.ofros.com

خیزش اخیر، فراز و فرودها و موانع خارجی در برابر برخی از تشکلات صنفی


جلسه تلگرامی                                                                                                                          دوشنبه ٣۰ بهمن ۱۴۰۱ - ٣٠ ژانویه ۲۰۲٣