افق روشن
www.ofros.com

قیام های عربی


کادر                                                                                                             چهارشنبه ۲٦ تیر ۱۳۹٢

کادرهجدهم: بخش دوم برنامه قیام های عربی (ویژه مصر)

- گفتگوی ژیلبر اشکار با کانال تلویزیونی ریل نیوز پیرامون وقایع اخیر مصر
- گفتگو با ماهینور المصری از فعالین سوسیالیست انقلابی مصر درباره فاز سوم انقلاب جاری مردم مصر
- گفتگوی پروفسور سمیر امین و اعجاز احمد درباره پروژه امپریالیستی امریکا در نابودی ملّت های عرب

 

*******************

کادر ششم: قیام های عربی (بخش اول)

بخش اول ویژه برنامه قیام های عربی خواهد بود در آستانه ٢۵ ژانویه، از انقلاب مصر می گوییم، که هر روز بارگذاری می شود، و به گفتگوی شنیدنی دو مارکسیست خاورمیانه ای برجسته، سمیر امین و اعجاز احمد درباره این انقلاب گوش می کنیم.
نوای رامی عصّام در گوش هایمان می پیچد که در این دو سال حنجره انقلاب مصر بوده، و ترانه "الشعب یرید اسقاط رئیس" را همراه مردم می خواند...
در ادامه، گفتگویی داریم با دو تن از سوسیالیست های انقلابی از مصر، ماهی النّور المصری و احمد جلال، که از بیم ها و امیدهایشان می گویند...
این برنامه، به "رفیق شهید مینا دانیال" و تمام به خون خفتگان آرمان آزادی و عدالت تقدیم شده است.