افق روشن
www.ofros.com

حکومت وام پایه

جریان شناسی اصلاحات در جمهوری اسلامی

کادر                                                                                                              دوشنبه ٢۴ تیر ۱۳۹٢

آیا یونانیان مردمی تنبل هستند؟ آیا بحران اقتصادی یونان و دیگر کشورهای جنوب اروپا محصول بالا بودن دستمزدها و ارائه خدمات اجتماعی است؟ این مستند سعی میکند ورای اسطوره های رایج رسانه های جریان اصلی و توجیهات ایدئولوژیک نئولیبرالی حاکمان سرمایه داری، نوری بر بحران اقتصادی اخیر و علت ها و ریشه های آن بتاباند.

 

*****************

جریان شناسی اصلاحات در جمهوری اسلامی

بخش دوم
 

بخش اول