افق روشن
www.ofros.com

گفتگو با رضا کارگر مهاجر افغان در ایران


تیکا کلاکی                                                                                                        دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۴ مه ۲۰۱۵

رضا کارگر مهاجر افغان است که به همراه خانواده خود چند سالی‌ در ایران زندگی‌ می‌کند ، رضا از شرایط زندگی‌ خود و خانواده ‌اش و همینطور برخورد‌های تبعیض آمیز از سوی حاکمیت کارفرما و بعضی‌ از کارگران ایرانی‌ برایمان می‌گوید.