افق روشن
www.ofros.com

وضعیت طبقه کارگر ایران و رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

وموقعیت کنونی جنبش جاری و امکان گذار از این شرایط به وضعیتی پیشرو و نوین

کمیته فعالین کارگری سوسیالیستی                                                                            یکشنبه ١۵ بهمن ۱۳۹٦ - ۴ فوریه ۲۰۱٨

ساسان صدقی نیا فعال سیاسی چپ گرا دانشجوی محروم از تحصیل در ایران. نویسنده و مترجم چندین نوشته و مقاله در مورد وضعیت سرمایه داری معاصر، بحران ها، نیروهای درگیر و مبارزات طبقه کارگر و اقلیت ها.