افق روشن
www.ofros.com

تظاهرات اعتراضی در شهر فرانکفورت


کميته فعالين ... فرانکفورت                                                                                 چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹٢

جنبش ضدسرمایه‌داری جهانی

جنبشی که آغاز گردیده است فرصتی را ایجاد نموده که به سهولت پتانسیل تبدیل شدن به یک جنبش جهانی ضدسرمایه‌داری را دارد. ادامه متن را اینجا مشاهده نمائید.

 

 

کميته فعالين کارگری سوسياليستی فرانکفورت