افق روشن
www.ofros.com

!کمون پاريس، حکومت کوتاه، اما جاودانه پرولتاريا


کمیته فعالین ... ـ فرانکفورت                                                                        سه شنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹٢

کمون پاريس، حکومت کوتاه، اما جاودانه پرولتاريا! به اين ترتيب کمون آن شکل از انقلاب اجتماعی بود که در ١٨ مارس ١٨٧١ در پاريس روی داد و با آن پرچم سرخ بردگان مزدی و زحمتکشان برای نخستين بار در تاريخ به نشانه پيروزی و عزم طبقه کارگر در لغو مالکيت خصوصی وبرای اجتماعی کردن آن اعلام گرديد .

 

کمیته فعالین کارگری سوسیالیستی ـ فرانکفورت