افق روشن
www.ofros.com

اول ماه مه ٢٠١٣ فرانکفورت


کمیته فعالین ... ـ فرانکفورت                                                                              جمعه ١٣ اردیبهشت ۱۳۹٢

فعلیت تاکنونی مبارزات جنبش‌های کارگری، نشانگر ورود تعرضی طبقه‌ی کارگر به عرصه‌های گسترش یابنده است؛ هم‌چنین پایان میان‌پرده‌ی اصلاحات و خیزش «سبز» و یافتن اعتماد به نفس طبقاتی می‌باشد. عمل‌کرد جنبش کارگری و اقدام جمعی سریع در برابر دولت و سرمایه‌داران، حاکی از این است که این تحرک در قالب تجربه‌ی مراحل پیشین و ترکیبی از مبارزات پیوسته‌ای است که وفاداری خود را به توهمات اسلام و اصلاحات از دست داده و برای رویارویی طبقاتی آماده می‌گردد.

رفقای کارگر تاریخ از پایین رقم خواهد خورد!

کارگران جهان متحد شویم!

گسترده باد همبستگی جهانی کارگران

پیش بسوی سرنگونی سوسیالیستی جمهوری اسلامی

رهایی انسان حاصل تداوم جنبش سوسیالیستی است

برقرارباد سوسیالیسم!

بخشی از بيانيه کميته فعالين ... به مناسبت اول ماه مه ادامه آنرا در گاهنامه شماره ٢ کميته می توانيد مطالعه کنيد در لينک روبرو http://www.rahai.eu

کمیته فعالین کارگری سوسیالیستی ـ فرانکفورت