افق روشن
www.ofros.com

گزارش تظاهرات ضد سرمايه داری در فرانکفورت


کميته فعالين ... فرانکفورت                                                                                          شنبه ۴ آذر ١٣٩١

اين تظاهرات در تاريخ ٢٣ .١١. ٢٠١٢ در شهر فرانکفورت عليه سياست های رياضت اقتصادی دولت های سرمايه داری که مستقيما سطح معشيت طبقه کارگر و ديگر اقشار فرو دست جامعه را نشانه گرفته است برگزارشد

 

گزارش از طرف کميته فعالين کارگری سوسياليستی فرانکفورت