افق روشن
www.ofros.com

گچ سازی ها و کارگرانش


کميته فعالين ... فرانکفورت                                                                            چهارشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۹۱

گزارش تصويری از کارگران گچ سازی ها کاری از کميته فعالين کارگری سوسياليستی فرانکفورت تقديم به کارگران ايران