افق روشن
www.ofros.com

"کند و کاوی در مفهوم "طبقه

از سلسله مباحث کمیته فعالین کارگری سوسیالیستی فرانکفورت

کمیته فعالین ...- فرانکفورت                                                                         دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳

 

قسمت یک - سخنران: سعید حسینی