افق روشن
www.ofros.com

گرامی باد ٨ مارس روز همبستگی مبارزاتی زنان جهان

کمیته فعالین کارگری... فرانکفورت                                                                           شنبه ٢١ اسفند ١٣٨٩


قسمت يک

 

قسمت دو - سخنرانی شهلا

 

قسمت سه - شعر خوانی مجيد

 

قسمت چهارم - شعر خوانی مجيد موزيک کاوه و آواز شهلا

 

قسمت پنجم - شعر خوانی پگاه احمدی

 

کمیته فعالین کارگری ـ سوسیالیستی فرانکفورت