افق روشن
www.ofros.com

شرکت اپل و موقعيت کارگرانش


کميته فعالين ... فرانکفورت                                                                                          شنبه ۴ آبان ١٣٩١

اين برنامه که در تاريخ ١٧.١١.٢٠١٢ در شهر فرانکفورت به زبان آلمانی برگذارشد که فيلم آن در يوتوب کميته می باشد .به لحاظ اهميت موضوع و انتقال تجربيات کارگران آلمان ما گفتار آلمانی را به زبان فارسی برگردانده و دوباره آنرا به زبان فارسی در کنار نسخه آلمانی در يوتوب قرار داديم اميد که مفید واقع شود.

 

 

قسمت اول از برنامه اپل و موقعيت کارگرانش

 

قسمت دوم از برنامه اپل و موقعيت کارگرانش

کميته فعالين کارگری سوسياليستی فرانکفورت