افق روشن
www.ofros.com

وضعیت طبقه کارگر و انتخابات پیشِ رو در ایران

بحث آزاد، قسمت یک

کميته فعالين ... فرانکفورت                                                                        پنجشنبه ١۹ اردیبهشت ۱۳۹٢

قسمت یک از جلسه، گفتگو و بحث آزاد "وضعیت طبقه کارگر و انتخابات پیشِ رو در ایران" سخنرانی رفيق ناصر برين
اين جلسه در تاريخ ٠۴.٠۵.٢٠١٣ توسط کميته فعالين کارگری سوسياليستی فرانکفورت برگزار شد.