افق روشن
www.ofros.com

تظاهرات مقابل کنسولگری ايران

در فرانکفورت در حمايت از مبارزات مردم ايران

قسمت يک

کميته فعالين کارگری سوسیاليستی                                                                            یکشنبه ١ اسفند ١٣٨٩


 

کميته فعالين کارگری سوسیاليستی فرانکفورت