افق روشن
www.ofros.com

گفتگوی بهروز خباز با بهرام رحمانی

پیرامون فجایع انسانی در کردستان ترکیه و واکنش جهانی به آن

تلویزیون برابری                                                                                                یکشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۴ - ۲٨ فوریه ۲۰۱٦