افق روشن
www.ofros.com

گفتگو با علی مبارکی در رابطه با اهداف

طرح استاد شاگردی و واکنش های فعالین کارگری

بهروز خباز                                                                                                     شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹٢

گفت و گو با علی مبارکی، نماینده ی سابق سندیکای کارگران پروژه ای و فصلی آبادان در رابطه با اهداف طرح استاد شاگردی و واکنش های فعالین کارگری، برنامه ی گفت و گوهای کارگری در رادیو همبستگی اجراء و پخش می شود.