افق روشن
www.ofros.com

پیرامون قانون کار و تغییرات


تلویزیون برابری - بهروز خباز                                                                        یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۱ سپتامبر ۲۰۱٦

گفتگو با ستار رحمانی پیرامون قانون کار و تغییرات انجام شده تاکنونی در آن

**************

گفتگو با سیاوش دانشور پیرامون قانون کار و تغییرات انجام شده تاکنونی در آن

**************

گفتگو با صادق کارگر پیرامون قانون کار و تغییرات انجام شده تا کنونی در آن

**************

گفتگو با اصلان جوادزاده پیرامون قانون کار و تغییرات انجام شده تاکنونی در آن

**************

گفتگو با آیت نیافر پیرامون قانون کار و تغییرات انجام شده تا کنونی در آن

**************

گفتگو با علی رضا نوایی پیرامون قانون کار و تغییرات انجام شده تاکنونی در آن