افق روشن
www.ofros.com

در حمایت از کارگران معدن یورت ... استکهلم


کمیته همبستگی با معدنچیان                                                                                        جمعه ۵ خرداد ۱۳۹٦ - ۲٦ مه ۲۰۱٧

گزارش و قطعنامه شب همبستگی با معدنچیان آزادشهر در استکهلم را اینجا مطالعه نمائید.