افق روشن
www.ofros.com

مبر مرا ز یاد خود


کانون مدافعان حقوق کارگر                                                                                      یکشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۹٢

تقدیم به آنان که جان‌شان در تنور سرمایه می‌گدازد و نان را به قیمت جان بر سر سفره می‌آورند.

 

کانون مدافعان حقوق کارگر

بهمن ۱۳۹٢