افق روشن
www.ofros.com

اعتراضات کارگری و تجمعات در نفت و گاز


تلويزيون حزب کمونيست ايران                                                                                                       سه شنبه ٣۰ آبان ۱۴۰۲ - ۲۱ نوامبر ۲۰۲٣