افق روشن
www.ofros.com

دکترین شوک: مستندی درباره ظهور سرمایه داری فاجعه


نائومی کلاین - کادر تی وی                                                                                 شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۹٢

 

اثر: نائومی کلاین - کادر تی وی