افق روشن
www.ofros.com

مستند - کشتار کارگران ذوب مس خاتون آباد


کارگر تی‌وی                                                                                                    سه شنبه ١٠ بهمن ۱۳۹۱

چهارم بهمن ١٣٨٢، کارگران معدن ذوب مس خاتون آباد که فقط خواستار بازگشت به کار خود بودند توسط نیروهای انتظامی مورد حمله قرار گرفتند که در نتیجه آن چهار کارگر با نام‌های "ریاحی، مومنی، جاویدی، مهدوی و یک دانش آموز با نام پورامینی" جان باختند. مستندی از کارگر تی‌وی