افق روشن
www.ofros.com

زن فرودست ترین( برده ترین) در دنیاست

Woman is The Nigger of The World

جان لنون                                                                                                      یکشنبه ١۵ بهمن ١٣٨٩