افق روشن
www.ofros.com

بخشی از سخنرانی های اسماعیل بخشی

در جریان اعتراضات و اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

یوتیوب                                                                                                             دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷ - ۲۴ دسامبر ۲۰۱٨


«اسماعیل را گرفتن، ما همه بخشی هستیم»


---------------------

سخنان اسماعیل بخشی روبه نیروی انتظامی در چهاردهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه


---------------------

سخنان اسماعیل بخشی سیزدهمین روز اعتراض در خیابانهای شهر شوش

---------------------

شوش، هفت تپه - ۱۷ آبان - سخنرانی اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت تپه - چهارمین روز اعتصاب کارگران


---------------------

سخنرانی اسماعیل بخشی در پنجمین روز متوالی اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه ۳۱ مرداد


---------------------

سخنرانی اسماعیل بخشی در اعتصاب هفت تپه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷


---------------------

سخنرانی اسماعیل بخشی در ۳ شهریور ۱۳۹۷