افق روشن
www.ofros.com

سمینار مسئلۀ ساخت سیاسی در بدیل سوسیالیستی


مواجهه‌ ۳                                                                                                        دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸ - ١۴ اکتبر ۲۰۱۹

ما در لحظات بحران تاریخی و امیدهای انقلابی به سر می‌بریم. همان‌گونه که می‌توانیم آمیزش آن دو را در مارکس در سال ١٨۴٨، شورش‌های پس از مرگ استالین در بوداپست، برلین و پراگ، ماه مه ۶٨ پاریس ببینیم، لیکن هم‌پای انقلاب‌هایی که سرکوب شده‌اند و یا به آن‌ها خیانت شده، آمیزش نیز جای خود را به گسست داده است...