افق روشن
www.ofros.com

بحران سرمایه داری، برجام، موقعیت و مبارزه طبقه کارگر


افق جنبش کارگری                                                                                                 یکشنبه ٦ دی ۱۳۹۴ - ۲٧ دسامبر ۲۰۱۵

گفتگوی فرهاد شعبانی با رفیق امیر پیام در رابطه با:

بحران سرمایه داری،برجام، موقعیت ومبارزه طبقه کارگر(بخش اول)

***************

بحران سرمایه داری،برجام، موقعیت ومبارزه طبقه کارگر(بخش دوم پایانی)