افق روشن
www.ofros.com

بررسی لایحه اصلاحی قانون کار رژیم

گفتگوی فرشید شکری با ایوب رحمانی، احمد بخرد طبع و امیر پیام

افق جنبش کارگری                                                                                            یکشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۵ - ۲۰ نوامبر ۲۰۱٦

بررسی لایحه اصلاحی قانون کار رژیم

گفتگوی فرشید شکری با ایوب رحمانی

یکشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۵ - ۲۰ نوامبر ۲۰۱٦

بررسی لایحه اصلاحی قانون کار رژیم

گفتگوی فرشید شکری با احمد بخرد طبع

یکشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۵ - ۱۳ نوامبر ۲۰۱٦

************

بررسی لایحه اصلاحی قانون کار رژیم

گفتگوی فرشید شکری با امیر پیام

   یکشنبه ۲ آبان ۱۳۹۵ - ۲۳ اکتبر ۲۰۱٦