افق روشن
www.ofros.com

بررسی تعیین حداقل دستمزدهای سال اتی


افق جنبش کارگری                                                                                             دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۰ فوریه ۲۰۱٧

گفتگوی فرشید شکری با فرید پرتوی در رابطه با:

بررسی تعیین حداقل دستمزدهای سال اتی