افق روشن
www.ofros.com

گفتگوی فرهاد شعبانی با رفیق فرید پرتوی درمورد: دستمزدهای سال ۹۵


افق جنبش کارگری                                                                                           سه شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۵ مارس ۲۰۱٦