افق روشن
www.ofros.com

تجمع کارگران واحد و مبارزات کنونی کارگری

گفتگوی فرشید شکری با فرید پرتوی

افق جنبش کارگری                                                                                               شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱٦

گفتگوی فرشید شکری با فرید پرتوی در رابطه با

تجمع اعتراضی کارگران شرکت واحد و مبارزات کنونی کارگری