افق روشن
www.ofros.com

مصاحبه با فرید پرتوی در باره تاریخچه تشکیل اتحاد بین المللی

(بخش اول و دوم)

افق جنبش کارگری                                                                                                 شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۵ اوت ۲۰۱۵