افق روشن
www.ofros.com

نقش و جایگاه منفی تشکلهای زرد در جنبش کارگری

گفتگوی فرشید شکری با رفیق فرید پرتوی

افق جنبش کارگری                                                                                                  یکشنبه ۹ آبان ۱۳۹۵ - ۳۰ اکتبر ۲۰۱٦

(بخش اول)

(بخش دوم و پایانی)