افق روشن
www.ofros.com

پیرامون مبارزات و راهکارهای عاجل جنبش کارگری ایران

گفتگوی فرشید شکری با خسرو بوکانی، علیرضا نوائی و بهروز خباز

افق جنبش کارگری                                                                                            سه شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۵ - ۱۰ ژانویه ۲۰۱٧

(بخش دوم و پایانی)

*************

(بخش اول)