افق روشن
www.ofros.com

پیرامون مبارزات و راهکارهای عاجل جنبش کارگری ایران

گفتگوی فرشید شکری با: خسرو بوکانی، علیرضا نوائی و بهروز خباز

افق جنبش کارگری                                                                                               دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ - ۲ ژانویه ۲۰۱٦