افق روشن
www.ofros.com

اعتراض به حضور رژیم اسلامی سرمایه در سازمان جهانی کار


تلویزیون پرتو                                                                                                         جمعه ١۴ خرداد ۱۳۹۵ - ۳ ژوئن ۲۰۱٦

مصاحبه تلویزیون پرتو با فرید پرتوی د ر رابطه با اعتراض به حضور مزدوران رژیم جمهوری اسلامی در اجلاس سازمان جهانی کار، ماهیت سازمان جهانی کار، و نیز پیرامون کارزار مشترک در تورنتو در محکومیت شلاق زدن بی شرمانه و شکنجه کارگران معدن طلای آق دره و حمایت از مطالبات و اعتصاب غذای جعفر عظیم زاده و دفاع از دیگر فعالین جنبش کارگری ایران.