افق روشن
www.ofros.com

جو هیل را دیشب در خواب دیدم

سروده ای ازجوهيل

خواننده: جون بائز برگردان: پرواز                                                                          یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۳

 

جو هیل را دیشب در خواب دیدم
زنده، مثل من و تو
به جو گفتم: "تو ده سال است که کشته شدی"
پاسخ داد: "من هیچ وقت نمردم"
جو گفت: "من هیچ وقت نمردم"

صاحبان سرمایه تو را کشتند جو
آنها تن تو را با گلوله ی سربی، تیرباران کردند و کشتند
برای کشتن یک انسان، به بیش از یک اسلحه نیاز است
جو گفت: "من هیچ وقت نمی میرم"
پاسخ داد: "من هیچ وقت نمی میرم"

در حالی که کنار تختم ایستاده بود
سرزنده ومصمم، باچشمانش که ميخنديد
جو می گفت: آنها هرگز نمی توانند کسی را بکشند
بلکه این عمل، باعث می شود که مبارزان متشکل شوند

از سن دیگو تا مين
درهر معدن و کارخانه
در هر کجا که کارگران از حق خود دفاع ميکنند
آنجاست که می توانید جو هیل را پیدا کنید
آنجاست که جو هیل را زنده می یابید

جو هیل را دیشب در خواب دیدم
زنده، مثل من و تو
به جو گفتم "تو ده سال است که کشته شدی"
پاسخ داد: "من هیچ وقت نمی میرم"
جو گفت: "من هیچ وقت نمی میرم"

Joan Baez

I dreamed I saw Joe Hill last night,
alive as you and me.
Says I "But Joe, you're ten years dead"
"I never died" said he,
"I never died" said he.

"The Copper Bosses killed you Joe,
they shot you Joe" they filled you full of lead.
"Takes more than guns to kill a man"
Says Joe "I didn't die"
Says Joe "I didn't die"

And standing there as big as life

and smiling with his eyes.
Says Joe "What they can never kill
went on to organize,
went on to organize

From San Diego up to Maine,

in every mine and mill,
Where working men defend their rights,
it's there you'll find Joe Hill,
it's there you'll find Joe Hill!

I dreamed I saw Joe Hill last night,

alive as you and me.

Says I "But Joe, you're ten years dead"

"I never died" said he,
"I never died" said he

"In Salt Lake City, Joe," says I,
Him standing by my bed,
"They framed you on a murder charge,"
Says Joe, "But I ain't dead,"
Says Joe, "But I ain't dead."

گفتمان سیاسی اجتماعی