افق روشن
www.ofros.com

انقلابی سخت، انقلابی سرخ

کاری از کارگاه هنر و ادبیات کارگری

پویان فرد                                                                                                       شنبه ٢٦ اسفند ۱۳۹۱