افق روشن
www.ofros.com

کار و مصرف در جامعه ی پسا سرمایه داری


پژوهش جنبش‌هاى - فرهاد بشارت                                                                           یکشنبه ٢٦ خرداد ۱۳۹٢

سمینار

ایدئولوژی و اسطوره سازی در ایران

سخنرانان‌: هما پنداشته پيشگفتار و اداره‌ى سمينار
فرهاد بشارت: کار و مصرف در جامعه ی پسا سرمایه داری
دکتر فرشيد فريدونى: دیالکتیک و علم سیاست ـ گفتمانی پیرامون تکامل مفهوم "انقلاب" در اندیشه ی سیاسی کارل مارکس

برگزار‌کننده‌: پژوهش جنبش‌هاى اجتماعى ايران

زمان‌: یکشنبه ٩ ژوئن ٢٠١٣، ساعت ١٤

مکان‌: کانون پناهندگان سياسى ايرانى در برلين

برگزار‌کننده‌: پژوهش جنبش‌هاى اجتماعى ايران